Tuyển sinh Đại học

Ngành cử nhân: TOÁN HỌC

Ngày đăng: 09/03/2016

Ngành đào tạo:                           TOÁN HỌC (Mathematics)

Trình độ đào tạo:                        ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo:                      4 năm 

Mã ngành:                                   D460101

Tổ hợp môn thi/xét tuyển:        Toán, Vật lý, Hóa học 

                                                     Toán, Vật lý, Tiếng Anh

                                                     Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

                                                     Toán, Vật lý, Ngữ văn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016:  40

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Đào tạo cử nhân Toán học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.

- Trang bị những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, về khoa học tự nhiên, cũng như những kiến thức cơ bản về toán học cho sinh viên nhằm đào tạo họ thành những nhà khoa học chuyên sâu về toán học hoặc có khả năng ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

- Chương trình hướng tới việc rèn luyện cho sinh viên tư duy chính xác của toán học, tư duy thuật toán, phương pháp tiếp cận khoa học tới các vấn đề thực tế.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

      Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy toán học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông, hoặc làm việc tại các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức toán học, hoặc được đào tạo tiếp ở các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở trong và ngoài nước.

      Thực tế nhiều năm qua cho thấy sinh viên ngành toán học khi ra trường đều được các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận và đánh giá rất cao.

      Hiện nay, nhiều cơ hội đến với sinh viên ngành toán học vì một số lĩnh vực trọng điểm trong nền kinh tế quốc gia như công nghệ thông tin, bảo hiểm, ngân hàng và tài chính ... đang rất cần các chuyên gia Toán học, Toán - Tin ứng dụng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Danh mục các học phần bắt buộc

Kiến thức giáo dục đại cương

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác - Lênin

2

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

3

Tư tưởng Hồ chí Minh

4

Tiếng Anh (1,2,3)

5

Tin học đại cương

6

Pháp luật đại cương

Kiến thức ngành/chuyên ngành

Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành

1

Giải tích A1

2

Giải tích A2

3

Giải tích A3

4

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích A1

5

Đại số tuyến tính và Hình học giải tích A2

6

Phương trình vi phân

7

Vật lý đại cương

8

Cơ lý thuyết

Kiến thức cơ sở ngành

1

Ngôn ngữ lập trình

2

Quy hoạch tuyến tính

3

Đại số đại cương 1

4

Hàm thực và Giải tích hàm

5

Xác suất thống kê

6

Hàm biến phức

7

Toán rời rạc

8

Tôpô đại cương

9

Đại số đại cương 2

10

Lý thuyết độ đô và tích phân

11

Giải tích số

12

Phương trình đạo hàm riêng

13

Lý thuyết số

14

Xác suất nâng cao

15

Lý thuyết nhóm

16

Hình vi phân

17

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

Kiến thức chuyên ngành

1

Seminar chuyên ngành

2

Thực tập chuyên ngành

Nội dung một số học phần bắt buộc

Đại số tuyến tính và Hình học Giải tích A1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức thiết yếu về toán cao cấp. Đó là những kiến thức về tập hợp và logic, không gian véc tơ, ánh xạ tuyến tính, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính. Sự tương tác giữa các khái niệm tạo nên bức tranh sinh động đầu tiên của Toán học cao cấp.

 Đại số tuyến tính và Hình học Giải tích A2

Trang bị kiến thức về giá trị riêng, vectơ riêng của các đồng cấu, dạng song tuyến tính và dạng toàn phương, không gian vectơ Euclid,  hình học giải tích (không gian afin, đường bậc hai, mặt bậc hai). Kiến thức hình giải tích được trình bày dưới dạng trực quan (không nhất thiết xếp riêng thành phần tiếp sau đại số tuyến tính).

Giải tích A1

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về số thực; dãy số và giới hạn của dãy số; giới hạn, tính liên tục của hàm một biến;  phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến.

Giải tích A2

Trang bị những kiến thức về giới hạn, tính liên tục và phép tính vi phân của hàm nhiều biến; các kiến thức cơ bản về chuỗi số, dãy hàm, chuỗi hàm và chuỗi Fourier.

Giải tích A3

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tích phân phụ thuộc tham số, tích phân suy rộng phụ thuộc tham số; tích phân bội (bội hai và bội ba), tích phân đường, tích phân mặt (loại một và loại hai) và các cách tính chúng.

Phương trình vi phân

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp cao và hệ phương trình vi phân; đồng thời cung cấp những phương pháp giải cho các lớp phương trình vi phân cơ bản.

Xác suất thống kê

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phép thử ngẫu nhiên, biến cố, xác suất của biến cố, các phương pháp tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên và phân phối của nó, các đặc trưng của đại lương ngẫu nhiên, một số phân phối thường gặp trong thực tế, luật số lớn và các định lý giới hạn. Giới thiệu cho sinh viên các bài toán cơ bản của thống kê và cách giải quyết các bài toán này, như bài toán ước lượng, bài toán kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy …

Đại số đại cương 1

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đại số trừu tượng, bao gồm: tập hợp và ánh xạ, các quan hệ hai ngôi điển hình; các kiến thức cơ bản về nhóm, vành và trường.

Hàm biến phức

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hàm phức một biến số, hàm chỉnh hình, ánh xạ bảo giác, lý thuyết thặng dư và ứng dụng của nó trong việc khai triển chuỗi và tính tích phân suy rộng.

Hàm thực và Giải tích hàm

Trang bị những kiến thức cơ bản về không gian tuyến tính định chuẩn, không gian Banach, toán tử tuyến tính, phiếm hàm tuyến tính, các nguyên lý cơ bản của Giải tích hàm, tôpô yếu, không gian phản xạ, phổ của toán tử, toán tử compact và không gian Hilbert.

Lý thuyết độ đo và tích phân

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về độ đo, không gian đo, hàm đo được, cấu trúc hàm đo được và tích phân Lebesgue cùng với những tính chất của nó.

Giải tích số

Trang bị những kiến thức cơ bản về các phương pháp giải bài toán xấp xỉ hàm (nội suy, xấp xỉ đều, xấp xỉ trung bình phương), giải các loại phương trình (phương trình đại số và siêu việt, hệ phương trình đại số tuyến tính, bài toán Cauchy và bài toán biên cho phương trình vi phân thường).

Phương trình đạo hàm riêng

Phương trình đạo hàm riêng nhằm nghiên cứu các phương trình bao gồm ẩn hàm nhiều biến cùng các đạo hàm riêng của chúng và các bài toán tương ứng. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình Laplace (loại Elliptic), phương trình truyền sóng (loại Hyperbolic), phương trình truyền nhiệt (loại Parabolic).

Tin liên quan

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh