TIN TỨC

ThS. Nguyễn Song Hà

Ngày đăng: 19/04/2017

Giảng viên, Trợ lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

ThS. Nguyễn Song Hà

Bộ môn: Toán ứng dụng

Hướng nghiên cứu: Bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán liên quan

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: hans@tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

    - Đại học: 2003-2007,  Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

    - Thạc sĩ: 2007-2009, Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

    - NCS: 2014-nay, Khoa Toán, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chuyên ngành: Toán giải tích

Các lĩnh vực quan tâm: Bài toán bất đẳng thức biến phân và bài toán liên quan

Đào tạo

Đại học

1. Vũ Thị Ngọc Anh, “Về tính liên thông của tập nghiệm trong bài toán bất đẳng thức biến phân Affine đơn điệu”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2012

2. Nguyễn Thị Thu Trang, “Về tính ổn định của tập nghiệm trong bài toán bất đẳng thức biến phân Affine đơn điệu”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2012

3. Bùi Kiều Trang, “Về lí thuyết điểm bất động của ánh xạ đa trị ”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2013

4. Nguyễn Thị Oanh, “Về một số bài toán tối ưu”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2013

5. Đào Thị Hoài Thương, “Về bài toán quan hệ biến phân”, KLTN, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2014

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Nguyễn Thị Đài Trang, “Về bài toán bất dẳng thức biến phân affine”, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2011-2012.

2. Bùi Kiều Trang, “Tối ưu hai mục tiêu hàm phân thức tuyến tính” , Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2012-2013.

3. Đào Thị Hoài Thương, “Về tính chất của tập lồi”, Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2013-2014.

4. Nguyễn Quang Hưng, “Một số phương pháp xấp xỉ tìm cực trị của hàm phi tuyến”,Hoàn thành tại Trường Đại học Khoa học, 2015-2016.

Sách, giáo trình

Danh sách đề tài

Cấp Bộ

Cấp Đại học

1. ĐH2016-TN06-02, “Phương pháp lặp hiện giải bất đẳng thức biến phân với toán tử loại đơn điệu”, 2017-2018.

Cấp cơ sở

Danh sách công trình

[3] Ng.S. Ha, Ng. Buong, Ng.T.T. Thuy (2017),  "A New simple parallel iteration method for a class of variational inequalities", Acta Math. Vietnam. (accepted 6/2017)

[2] Nguyen Buong, Nguyen Song Ha,  Nguyen Thi Thu Thuy: A new explicit iteration method  for  a class of variational inequalities, Numerical Algorithms, Vol. 72, 467-481, 2016

[1] Ng. Buong, Ng.S. Ha and Ng.T.T. Thuy (2016),  Hybrid Steepest - Descent Method  with a Countably Infinite family of Nonexpansive Mappings on Banach Spaces, Nonlinear functional Analysis and Applications, 273-287, Vol. 21,  2016.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh