TIN TỨC

Thông báo thứ nhất

Ngày đăng: 12/06/2017

Trường CIMPA-IMH-VAST về "Những tiến bộ gần đây trong động lực ngẫu nhiên và giải tích ngẫu nhiên"

Hà Nội, 05-18/03/2018

Mục đích

Mục đích của trường CIMPA này là tạo ra một môi trường kích thích tư duy cho những nhà nghiên cứu từ Việt Nam và các nước châu Á lân cận tương tác với nhau. Trường chủ yếu hướng đến nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ làm việc trong lĩnh vực phương trình đạo hàm riêng ngẫu nhiên, động lực ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên, và các ứng dụng của chúng. Trường này đặc biệt nhắm đến việc khuyến khích cân bằng giới trong toán học.

Chương trình của trường này được tổ chức trong hai tuần. Nó bao gồm 6 khóa học nhỏ về những chủ đề riêng biệt được cung cấp bởi báo cáo viên chính hoặc trong các phiên làm việc theo nhóm. Các phiên này sẽ tập trung vào các thảo luận khoa học và trao đổi ý tưởng về những bài toán mở và thách thức trong những lĩnh vực nêu trên.

Đăng ký

Không mất phí tham dự.

Email: cimpa2018@math.ac.vn

Hạn: 30/11/2017

Để có thêm thông tin về Ban tổ chức và Ban khoa học, xin xem thêm trang của trường

http://math.ac.vn/conference/CIMPA2018

Thông báo bằng tiếng Anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh