Nghiên cứu khoa học

Vài nét về công bố bài báo khoa học của khoa Toán - Tin năm học 2016-2017

Ngày đăng: 13/06/2017

Nghiên cứu khoa học (NCKH) có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng. Trong công tác đào tạo bậc đại học ở nước ta hiện nay, NCKH được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

     NCKH có tầm quan trọng đặc biệt trong giáo dục đại học vì không những góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra những tri thức mới, sản phẩm mới phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Ngoài ra NCKH còn góp phần nâng cao trình độ khoa học của giảng viên, đồng thời cũng khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường với xã hội.

     Ta biết rằng NCKH và hoạt động giảng dạy có mối liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. NCKH tạo cơ sở và điều kiện để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy trên lớp. Ngược lại, có thể xem hoạt động giảng dạy là sự phản ánh các kết quả của hoạt động NCKH. Như vậy, cùng với hoạt động giảng dạy, NCKH được xem là một thước đo quan trọng trong đánh giá chất lượng giảng viên.

     Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ NCKH, Đại học Thái Nguyên nói chung và trường Đại học Khoa học nói riêng đã có nhiều chính sách, kế hoạch và chiến lược nhằm động viên các cán bộ, giảng viên tham gia hoạt động NCKH có hiệu quả. Trong những năm qua các cán bộ, giảng viên của khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ NCKH và là "điểm sáng" trong Nhà trường, cũng như trong toàn Đại học Thái Nguyên về số lượng các bài báo khoa học được công bố trong danh mục ISI/Scopus hàng năm.

     Dưới đây là danh mục 35 bài báo khoa học được xuất bản, nhận đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus (không bao gồm các bài báo quốc tế và quốc gia khác) trong năm học 2016-2017 của cán bộ giảng viên khoa Toán - Tin:

     Kết quả trên một phần thể hiện sự đúng đắn trong chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động NCKH của Đại học Thái Nguyên nói chung và của trường Đại học Khoa học nói riêng. Ngoài ra, phần nhiều là nhờ vào sự nỗ lực không mệt mỏi và đam mê NCKH của mỗi cán bộ, giảng viên trong Khoa.


Trương Minh Tuyên – Khoa Toán - Tin

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh