TIN TỨC

Seminar TUD năm học 2017-2018

Ngày đăng: 08/09/2017

Seminar về Toán ứng dụng của khoa Toán - Tin, trường Đại học Khoa học là seminar được tổ chức 2 tuần một lần tại VPK.

     Mục đích của seminar là tạo ra một diễn đàn đề những người học, dạy, làm và sử dụng Toán ứng dụng có thể trao đổi kiến thức, công bố ngắn gọn kết quả mới, đặt bài toán liên quan đến Toán ứng dụng. Seminar này vì thế bao gồm những báo cáo Toán học, lĩnh vực Toán ứng dụng và cũng đặc biệt mong đợi những báo cáo của các ngành khoa học khác như Tin học, Cơ học, Kỹ thuật, Sinh học, Vật lý, v.v... có sử dụng Toán ứng dụng như một công cụ chính. Đăng ký báo cáo xin vui lòng gửi trực tiếp cho địa chỉ email ntson@tnus.edu.vn.

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh