TIN TỨC

BÀI THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

Ngày đăng: 05/10/2017

Công tác chính trị tư tưởng đối với những cán bộ trẻ tuổi nói chung, những cán bộ là đảng viên trẻ nói riêng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng đảng của Đảng ủy nhà trường, Chi ủy Khoa

   

      Để làm tốt công tác này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao hơn nữa tính giáo dục, tính thuyết phục và tính chiến đấu; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng; việc nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của 1 lớp cán bộ đảng viên trẻ phải đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo và kịp thời đưa ra những định hướng đúng đắn của Đảng ủy.

     Ngày 15 tháng 5 năm 2016 Ban chấp hành Trung Ương ra chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị đã nêu rõ: “Đối với những cán bộ, đảng viên phải có đạo đức, không có đạo đức sẽ không lãnh đạo được nhân dân; cán bộ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng sẽ lôi cuấn tập hợp được lực lượng; tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm; tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất...Hơn nữa nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật, chau chuốt về chuyên môn mà không có lý luận thì như “người nhắm mắt mà đi”. Vì vậy công tác giáo dục lý luận là nền tảng trên cơ sở đó nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn.

     Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khoa Toán - Tin trường Đại học Khoa học đã đạt nhiều kết quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nhưng để công tác này tiếp tục đạt những kết quả to lớn trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, chủ động nắm, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội; Đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

     Để nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Chi bộ Khoa Toán - Tin trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, tôi xin đề xuất một số giải pháp cơ bản như sau:

     + Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ đảng viên - giáo viên - nhân viên nhà trường và chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là tính tiên phong gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ; thực hiện đạo đức nhà giáo; phong cách gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm của cán bộ đảng viên - giáo viên - nhân viên nhà trường nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các viên chức chủ chốt của nhà trường. Cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương  đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện nghiêm trong chi bộ. Cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân.

     + Hai là, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình cần có ý chí và quyết tâm cao, dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Đây là việc làm không dễ, vì đụng chạm đến uy tín, danh dự, lòng tự trọng của cá nhân. Nhưng nếu sợ mất lòng, “dễ người, dễ ta” thì tự phê bình và phê bình sẽ không phát huy tác dụng, thậm chí mất thời gian và công sức mà không mang lại hiệu quả như mong muốn.

     + Ba là, Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy chế, quy định của Điều lệ Đảng. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, sai phạm về đạo đức, lối sống, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

     + Bốn là, Đổi mới hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó, giáo viên là Bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội phải xây dựng chương trình hoạt động trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống trong nhà trường cho đoàn viên, học sinh, xây dựng môi trường văn hóa học đường.

     + Năm là, Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên. Thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân viên.

     Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy cần phải được tiến hành thường xuyên, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về Đảng cũng như xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để thực hiên thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

                                                                      Bùi Đức Việt – Chi bộ Khoa Toán - Tin

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh