Công bố khoa học mới

N.T. Ngoan, N.Q. Thang, On some local–global principles for linear algebraic groups over infinite algebraic extensions of global fields, Linear Algebra and its Applications, 568(1), pp. 39-83, 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh