Công bố khoa học mới

T.D. Dung, L.T. Nhan, A uniform bound of reducibility index of good parameter ideals for certain class of modules, Journal of Pure and Applied Algebra, 223(9), pp. 3964-397, 2019

Ngày đăng: 01/04/2019

T.D. Dung, L.T. Nhan, A uniform bound of reducibility index of good parameter ideals for certain class of modules, Journal of Pure and Applied Algebra, 223(9), pp. 3964-397, 2019

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh