Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Ngày đăng: 24/10/2021

Thu thập dữ liệu sử dụng Python và thư viện Selenium

- Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 10 năm 2021

- Hình thức: Online qua Microsoft Teams

- Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thuyết

- Nội dung: "Thu thập dữ liệu sử dụng Python và thư viện Selenium"

- Tóm tắt báo cáo: Báo cáo sẽ giới thiệu tính năng thu thập dữ liệu của Python, cách khai thác và sử dụng thư viện Selenium cho thu thập dữ liệu trên Internet. Chúng tôi cũng trình bày ví dụ cho tình huống cụ thể, thực tế.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh