Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 25/10/2021

“Cách tiếp cận tối ưu để giải bài toán chấp nhận tách với nhiều tập đầu ra trong không gian Hilbert” Buổi 3

Trân trọng kính mời thầy cô, ace NCS, đồng nghiệp tham gia Seminar I của nhóm Giải tích và Toán ứng dụng!

- Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 29/10/2021. 

- Địa điểm: Google meet https://meet.google.com/yan-dxmw-kzk

- Người báo cáo: NCS. Mai Ngọc Hà

- Tên báo cáo: “Cách tiếp cận tối ưu để giải bài toán chấp nhận tách với nhiều tập đầu ra trong không gian Hilbert” Buổi 3

- Tóm tắt báo cáo: Nghiên cứu bài toán chấp nhận tách với nhiều tập đầu ra trong không gian Hilbert. Để giải bài toán này chúng tôi giới thiệu 2 phương pháp lặp được xây dựng dựa trên cách tiếp cận tối ưu, trong đó các phương pháp lặp được đề xuất không phụ thuộc vào chuẩn của chuẩn của toán tử chuyển.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh