Tin Seminar

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 07/12/2021

CÁCH TIẾP CẬN KHÔNG GIAN TÍCH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

Trân trọng kính mời thầy cô, ace NCS, đồng nghiệp tham gia Seminar của nhóm Giải tích và Toán ứng dụng!

- Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 10/12/2021. 

- Địa điểm: Online Google meet

- Người báo cáo: NCS. Mai Ngọc Hà

- Tên báo cáo: CÁCH TIẾP CẬN KHÔNG GIAN TÍCH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐIỂM BẤT ĐỘNG TÁCH TRONG KHÔNG GIAN HILBERT” 

- Tóm tắt báo cáo: Nghiên cứu đề xuất và chứng minh các phương pháp lặp để giải bài toán điểm bất động chung tách bằng cách tiếp cận theo không gian tích.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh