Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Phương pháp chiếu giải bài toán điểm bất động chung tách với đa...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Về phương pháp điểm gần kề quán tính - Báo cáo viên: NCS. Phan Thị...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Phương pháp điểm gần kề - Báo cáo viên: NCS. Phan Thị Vân Huyền

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

“Cách tiếp cận tối ưu để giải bài toán chấp nhận tách với...

hinh anh

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Thu thập dữ liệu sử dụng Python và thư viện Selenium

hinh anh

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Xử lý tệp tin với Python (tiếp) – các thao tác cơ bản trên tệp tin...

hinh anh

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Xử lý tệp tin với Python – các thao tác cơ bản trên tệp tin .txt (File...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

“Cách tiếp cận tối ưu để giải bài toán chấp nhận tách với...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ và...

hinh anh

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

MỘT SỐ MÔ HÌNH HỒI QUY Hồi quy từ lâu đã là một phần không thể...

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Một số phương pháp lặp giải bài toán không điểm chung (Buổi 4)

hinh anh

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân phân thứ và...

hinh anh

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh