Đội ngũ nhân sự

ThS. Nguyễn Thanh Mai

Ngày đăng: 18/04/2017

Phó trưởng khoa

ThS.GVC. Nguyễn Thanh Mai

Bộ môn: Đại số và Giải tích

Hướng nghiên cứu:

 

Liên hệ

Phòng làm việc: 213/214, Nhà điều hành trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3608819/ 0208 3609819

Email: maint tnus.edu.vn

Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Việt Bắc

Ngành học: Toán học (1985 -1989)

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Toán Giải tích (1999 -2001)

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

3. Danh sách đề tài

Tham gia đề tài cấp bộ

1.Xây dựng chương trình mô phỏng lan truyền vật chất ba chiều trong môi trường nước hoặc không khí, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, mã số:  B2004 - 06 - 04.

2. Nghiệm xấp xỉ cho bài toán phi tuyến đặt không chỉnh, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, mã số: B2006 -TN08 - 02

3. Hiệu chỉnh bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn các ánh xạ không giãn trong không gian Banach. Đề tài NCKH cấp bộ 2011. Mã số: B2010 -T12 - 02 

Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở

1. Gradient suy rộng cho các hàm không nhất thiết Lipschitz. Đề tài NCKH cấp cơ sở 2002

2. Xây dựng bài giảng điện tử học phần Hàm biến phức theo hướng tích cực hóa. Đề tài NCKH cấp cơ sở 2009. 

Danh sách công trình

6. Nguyen  Đuc Lang, Nguyen Thanh Mai, Stability of some difference schemes for solving the three-dimensional matter transport diffusion equation. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2016). Tập 147, số 02, năm 2016

5. Nguyen Thanh, Mai fixed point theorem using a contractive condition of rational expression in the context of ordered partial metric spaces. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2014). Tập 122, số 8, năm 2014.

4. Nguyen Thanh Mai, Weak and strong convergence for nonexpensive nonself-mapping. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2012).Tập 96, số 08, năm 2012

3.Truong Minh Tuyen and Nguyen Thanh Mai, Regularization for the Problem of Finding a common Fixed Point of a Finite Family of Nonexpansive Nonself-Mappings in Banach Spaces. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2012).Tập 90, số 02, năm 2012

2. Nguyen T Thu Thuy, Nguyen Thanh Mai, Dương Thị Hường. Convergence rates in regularization. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2009), 58-61

1. Nguyen Thanh Mai, Một số  trường hợp đặc biệt của Gradient suy rộng của hàm Lipschitz địa phương, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 27(3) (2003): 41-47.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh