Đề tài, dự án

Danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2006-2010

Ngày đăng: 09/03/2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quyết định/

Mã số

Ngày, tháng, năm/Kết quả nghiệm thu

Năm 2006-2007

 

1

Nghiệm xấp xỉ cho bài toán phi tuyến đặt không chỉnh

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ

B2006-TN08-02

2007

Xuất sắc

2

Dãy biến phân trên không gian Jet kéo dài hữu hạn chiều

Nông Quốc Chinh

Bộ

B2006-TN08

2007

Năm 2007-2008

1

Một số vấn đề cơ bản trong Đại số Giao hoán

Lê Thị Thanh Nhàn

Bộ

B2007-TN08

2008

Năm 2008-2009

1

Phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ

B2009-TN07-03

2010

Xuất sắc

2

Một số mở rộng của dãy chính quy và ứng dụng

Nông Quốc Chinh

Bộ

B2009-TN07

2010

3

 

Ứng dụng CNTT vào dạy học toán THPT theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS

Trịnh Thanh Hải

Bộ

B2009-TN04-02

2010

Tốt

Năm 2009-2011

1

Môđun đối đồng điều địa phương và ứng dụng

Lê Thị Thanh Nhàn

Nhà nước (Nafosted)

101.01.33.09

2011

Năm 2010-2011

1

Hiệu chỉnh bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach

Trương Minh Tuyên

Bộ

B2010-TN06-09

2011

Xuất sắc

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh