Đề tài, dự án

Danh mục đề tài các cấp giai đoạn 2010-2015

Ngày đăng: 09/03/2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quyết định/

Mã số

Ngày tháng năm/Kết quả nghiệm thu

Năm 2010-2011

1

Hiệu chỉnh bài toán tìm điểm bất động chung của một họ hữu hạn ánh xạ không giãn trong không gian Banach

Trương Minh Tuyên

Bộ

B2010-TN06-09

2011

Xuất sắc

2

Một số vấn đề trong lí thuyết vành và môđun

Nông Quốc Chinh

Bộ GD&ĐT

2011

Năm 2011-2012

1

Nghiên cứu phương trình dạng elliptic, parabolic và ứng dụng trong đồng hóa dữ liệu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ

B2011-TN08-01

2013

Xuất sắc

2

Tính ổn định một số lớp phương trình vi phân hàm và ứng dụng trong lý thuyết điều khiển

Mai Viết Thuận

Đại học

ĐH2011-07-06

2012

Xuất sắc

3

Một số vấn đề về lý thuyết phổ và lý thuyết nửa nhóm trong môi trường ngẫu nhiên

Trần Xuân Quý

Đại học

ĐH2011-07-05

2013

Xuất sắc

4

Về một số tính chất của iđêan nguyên tố trên các vành giao hoán

Phạm Hồng Nam

Đại học

ĐH2011-07

2013

5

Một số phương pháp lai  xuống dốc và co hẹp cho ánh xạ không giãn và nửa nhóm không giãn

Nguyễn Đức Lạng

Đại học

ĐH2011-07

2013

Xuất sắc

Năm 2013-2014

1

Một số vấn đề về bài toán đồng hóa dữ kiện

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Đại học

ĐH2013T-N06-05

2015

Xuất sắc

2

Về một số tính chất số học của nhóm đại số

Ngô Thị Ngoan

Đại học

ĐH2013-TN06-04

Đang thực hiện

3

Về bài toán xác định không điểm chung của một họ hữu hạn các toán tử accretive trong không gian Banach

Trương Minh Tuyên

Đại học

ĐH2013-TN06-03

2015

Xuất sắc

4

Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân loại đơn điệu

Nguyễn Thị Thu Thủy

Đại học

ĐH2013-TN06-02

2015

Xuất sắc

5

Một số bài toán chọn lọc trong lý thuyết ổn định và lý thuyết điều khiển

Mai Viết Thuận

Đại học

ĐH2013-TN06-06

2015

Xuất sắc

6

Vận dụng lý luận dạy học hiện đại vào dạy học tin học ở trường THPT

Trịnh Thanh Hải

Đại học

ĐH2013-TN06-01

2015

Tốt

7

Tính Cohen-Macaylay, tính catenary và môđun đối đồng điều địa phương

Lê Thị Thanh Nhàn

Nhà nước (Nafosted)

101.01.2011.20

2014

Năm 2014-2015

1

Bài toán bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach

Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ

B2014-TN06-02

Đang thực hiện

2

Giảm bậc của phương trình mạch điện phụ thuộc tham số dựa trên nội suy

 Nguyễn Thanh Sơn

Đại học

ĐH2014-TN07-01

Đang thực hiện

3

Một số kết quả của toán tử ngẫu nhiên và điểm bất động ngẫu nhiên

Trần Xuân Quý

Đại học

ĐH2014-TN07

Đang thực hiện

4

Phương pháp gần đúng giải một số bài toán biên cho phương trình vi phân cấp bốn

Nguyễn Thanh Hường

Đại học

ĐH2014-TN07-03

Đang thực hiện

5

Xác định biên trong bài toán dạng elliptic

Bùi Việt Hương

Đại học

ĐH2014-TN07-04

Đang thực hiện

Năm 2015-2016

1

Phương pháp giải một số lớp mô hình cân bằng

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đại học

ĐH2015-08

Đang thực hiện

2

Chỉ số khả tổng trong phạm trù môđun Artin trên vành giao hoán

 Trần Đức Dũng

Đại học

ĐH2015-08-05

Đang thực hiện

3

Xây dựng các đặc trưng nửa đơn cho nhóm Spin p-adic

Ngô Văn Định

Đại học

ĐH2015-08-05

Đang thực hiện

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh