Đề tài, dự án

Danh mục đề tài cấp cơ sở giai đoạn 2010-2015

Ngày đăng: 16/03/2016

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Mã số

Ngày, tháng, năm/Kết quả nghiệm thu

Năm 2010

1

Thiết kế bài giảng điện tử cho môn học “Kiến trúc máy tính” theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

ThS. Phạm Thị Minh Thu

 

2010

Tốt

Năm 2013

1

Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần “Kiến trúc máy tính”

ThS. Phạm Thị Minh Thu

 

2013

Tốt

Năm 2014

1

Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần “Mạng máy tính”

ThS. Bùi Đức Việt

 

2014

Tốt

Năm 2015

1

Bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần “Tin học đại cương”

ThS. Phạm Thị Minh Thu

 

Chưa nghiệm thu

 

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh