Thông báo

Seminar Giải tích và Toán ứng dụng

Ngày đăng: 11/11/2019

Thời gian: 9h Thứ 4 ngày 13/11/2019

 - Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán - Tin, P214, Nhà Hiệu bộ

 - Người Trình bày: TS. Trương Minh Tuyên

 - Tên báo cáo: "Some new approaches for solving the split feasibility problem with multiple output sets"

Tóm tắt báo cáo: "The purpose of this talk is to introduce three approaches for solving the split feasibility problem with multiple output sets in Hilbert spaces. Moreover, some applications of the main results for solving the related problems are also discussed."

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh