Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Ngày đăng: 19/10/2021

Xử lý tệp tin với Python (tiếp) – các thao tác cơ bản trên tệp tin excel (File handling with Python (continued) - basic operations on excel file)

- Thời gian: 8h30 ngày 20 tháng 10 năm 2021

- Hình thức: Online qua Microsoft Teams

- Người báo cáo: ThS. Nguyễn Huyền Trang

- Nội dung: Xử lý tệp tin với Python (tiếp) – các thao tác cơ bản trên tệp tin excel (File handling with Python (continued) - basic operations on excel file)

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh