TIN TỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TOÁN-TIN

Ngày đăng: 17/02/2016

A. Ban chủ nhiệm Khoa (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

*     P. Trưởng Khoa: TS. Trương Minh Tuyên 

*     P. Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thanh Mai 

B. Các bộ môn và tổ thực hành​ (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

  1. Bộ môn Toán ứng dụng  (chi tiết xem tại đây)

*     Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Sơn

*     P. Trưởng Bộ môn: TS. Mai Viết Thuận

  2. Bộ môn Đại số và Giải tích (chi tiết xem tại đây)

*     Trưởng Bộ môn: TS. Ngô Thị Ngoan

*     P. Trưởng Bộ môn:

  4. Bộ môn Tin học (chi tiết xem tại đây)

*     Trưởng Bộ môn: TS. Trần Xuân Quý

*     P. Trưởng Bộ môn: ThS. Bùi Đức Việt

  5. Tổ thực hành

*     Tổ trưởng: ThS. Bế Quang Huấn

C. Trợ lý (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

            *    Trợ lý đào tạo sau đại học: TS. Trần Xuân Quý

            *​    Trợ lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: ThS. Nguyễn Song Hà

            *    Trợ lý công tác học sinh sinh viên: ThS. Hoàng Hoài Nam

D. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

            *     Chủ tịch công đoàn: ThS. Nguyễn Song Hà

            *     Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Trịnh Minh Phú

            *    Bí thư đoàn thanh niên: ThS. Đỗ Xuân Phương

            *    Chủ tịch Hội sinh viên: KS. Nguyễn Văn Toàn

E. Văn phòng khoa: (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

            *    Văn phòng khoa: 

 

Tin liên quan

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh