Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TOÁN-TIN

Ngày đăng: 17/02/2016

A. Ban chủ nhiệm Khoa (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

    Trưởng Khoa: PGS. TS. Trương Minh Tuyên 

     P. Trưởng Khoa: ThS.GVC. Nguyễn Thanh Mai 

B. Các bộ môn và tổ thực hành​ (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

  1. Bộ môn Toán ứng dụng và Tin học  (chi tiết xem tại đây)

    Trưởng Bộ môn: TS. Trần Xuân Quý

     P. Trưởng Bộ môn:

  2. Bộ môn Đại số và Giải tích (chi tiết xem tại đây)

    Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thu Hằng

    P. Trưởng Bộ môn:

  4. Tổ thực hành

               Tổ trưởng: ThS. Bế Quang Huấn

C. Trợ lý (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

              Trợ lý ĐT Sau đại học: TS. Mai Viết Thuận

              Trợ lý ĐT Đại học, NCKH & CTHSSV: ThS. Hoàng Hoài Nam

D. Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

               Chủ tịch công đoàn: TS. Nguyễn Song Hà

                Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Trịnh Minh Phú

                Bí thư đoàn thanh niên: 

                Chủ tịch Hội sinh viên: 

E. Văn phòng khoa: (Chi tiết phân công nhiệm vụ)

                Văn phòng khoa: 

 

Tin liên quan

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh