Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Ngày đăng: 25/02/2019

 

Tên đề tài: Một số vấn đề chọn lọc về hệ phương trình vi phân và điều khiển có trễ

Mã số: B2017-TNA-54

Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Viết Thuận

Thời gian nghiệm thu: 13h30, ngày 03/3/2019, tại Trường Đại học Khoa học

Kết quả chính đạt được:

    - Nghiên cứu bao của tập đạt được cho một số lớp hệ phương trình vi phân có trễ (03 bài báo khoa học);

    - Nghiên cứu bài toán đảm bảo chi phí điều khiển trong thời gian hữu hạn của lớp hệ tuyến tính dương đa trễ (01 bài báo khoa học);

    - Nghiên cứu tính ổn định mũ và tính thụ động cho lớp hệ phi tuyến chuyển mạch có trễ biến thiên (01 bài báo khoa học);

    - Nghiên cứu tính ổn định hóa của một lớp hệ phi tuyến phân thứ Caputo.

Sản phẩm khoa học: 07 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí ISI uy tín

1. Huong D.C., Thuan M.V. (2017), “State transformations of time-varying delay systems and their applications to state observer design”, Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S, 10(3), pp. 413--444 (SCIE, Q2)

2. Thuan M.V., Thu N.T.H. (2017), “New results on reachable sets bounding for switched neural networks systems with discrete, distributed delays and dounded disturbances”, Neural Processing Letters, 46(1), pp. 355--378 (SCIE, Q2)

3. Thuan M.V., Trinh H., Huong D.C. (2018), “Reachable sets bounding for switched systems with time-varying delay and bounded disturbances”, International Journal of Systems Science, 48(3), pp. 494--504 (SCIE, Q1)

4. Thuan M.V., Tran H.M, Trinh H. (2018), “Reachable sets bounding for generalized neural networks with interval time-varying delay and bounded disturbances”, Neural Computing and Applications, 29(10), pp. 783--794 (SCIE, Q1)

5. Thuan M.V. (2018), “Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays”, Journal of Systems Science and Complexity, 31, pp. 1--14 (SCIE, Q2)

6. Thuan M.V., Huong D.C. (2018), “New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach”, Asian Journal of Control, 20(4), pp. 1541--1550 (SCIE, Q2).

7. Thuan M.V., Huong D.C. (2018), “New results on exponential stability and passivity analysis of delayed switched systems with nonlinear perturbations”, Circuits, Systems, and Signal Processing, 37(2), pp. 569-592 (SCIE, Q2).

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh