Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

Ngày đăng: 14/04/2017

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                         + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

2. ThS. Nguyễn Thanh Mai

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

3. TS. Trương Minh Tuyên

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

4. TS. Nguyễn Thanh Sơn

     + Tháng 1                         +  Tháng 4                         + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

5. TS. Mai Viết Thuận 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

6. ThS. Dương Việt An 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

7. ThS. Nguyễn Song Hà 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

8. ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

10. ThS. Lê Thị Liên 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

11. TS. Trần Xuân Quý 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

12. ThS. Bùi Đức Việt 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

13. ThS. Phạm Thị Minh Thu 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

14. ThS. Đào Thị Thúy Quỳnh 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

15. ThS. Hoàng Thị Hà 

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

16. ThS. Hoàng Hoài Nam

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

17. ThS. Trịnh Thị Lình

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

18. ThS. Bế Quang Huấn

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

19. ThS. Trịnh Minh Phú

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

20. ThS. Đỗ Xuân Phương

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

21. KS. Nguyễn Văn Toàn

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

22. KS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

23. ThS. Ngô Thị Ngoan

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

24. ThS. Nguyễn Thu Hằng

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

25. ThS. Phạm Hồng Nam

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

26. ThS. Trần Đức Dũng

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

27. TS. Bùi Việt Hương

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

28. ThS. Nguyễn Thanh Hường

     + Tháng 1                         + Tháng 4                          + Tháng 7                          + Tháng 10

     + Tháng 2                         + Tháng 5                          + Tháng 8                          + Tháng 11

     + Tháng 3                         + Tháng 6                          + Tháng 9                          + Tháng 12

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh