Công bố khoa học

CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ CỦA KHOA TOÁN - TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NĂM HỌC 2015-2016

Ngày đăng: 28/07/2016

Nhằm tạo ra một tiêu chuẩn để xét duyệt tài trợ các đề tài nghiên cứu cơ bản, ngày 30/3/2016 vừa qua, Hội đồng Quản lý Quỹ Nafosted đã thông qua một quyết định phê duyệt Danh mục Tạp chí ISI uy tín và Quốc tế uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Trong năm học 2015-2016 vừa qua, Khoa Toán - Tin trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đã xuất bản được 29 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục ISI và Scopus. Đối chiếu với Danh mục các tạp chí có uy tín vừa được ban hành bởi Hội đồng Quản lý Quỹ Nafosted, Khoa có 20 bài. Đây là một kết quả rất hứa hẹn, tiếp nối những thành quả đã đạt được của Khoa trong những năm gần đây. Với kết quả này, Khoa có thể tự tin vào khả năng có nhiều hơn nữa cán bộ của Khoa thành công trong việc đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI/Scopus

Năm học 2015-2016

(22 bài ISI, 7 bài Scopus)

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tên các tác giả

Thông tin xuất bản

1

A new explicit iteration method for a class of variational inequalities

Numerical Algorithms (ISI)

Ng. Buong, Ng.S. Hà, and Ng.T.T. Thủy

72(2): 467-481 (2016)

2

Reachable sets bounding for switched systems with time-varying delay and bounded disturbances

International Journal of Systems Science (ISI)

M.V. Thuận, H. Trinh and D.C. Huong

Published online: 19 May 2016

3

Further Results on Differential Stability of Convex Optimization Problems

J. Optim. Theory Appl. (ISI)

D.T.V. An and Jen-Chih Yao

170: 28-42

(2016)

4

Determination of the initial condition in parabolic equations from boundary observations

 J. Inverse and Ill-Posed Problems (ISI)

D.N. Hao and Ng.T. N. Oanh

24: 195-220 (2016)

5

Determination of a term in the right-hand side of parabolic equations.

J. Comput. Appl. Math. (ISI)

 D.N. Hao, B.V. Hương, Ng.T.N. Oanh and P.X. Thanh

Published online: 28 June 2016

6

Approximation common zero of two accretive operators in Banach spaces

Appl. Math. Comp. (ISI)

J.K. Kim and T.M. Tuyên

283(20): 265-281 (2016)

7

On the some regularization methods for common fixed point of a finite family of nonexpansive mappings

Journal of Nonlinear and Convex Analysis (ISI)

J.K. Kim and T.M. Tuyên

17(1): 93-104 (2016)

8

Model order reduction of parameterized circuit equations based on interpolation

Advances in Computational Mathematics (ISI)

Ng.T. Sơn and Tatjana Stykel

41(5):1321-1342 (2015)

9

Regularization Methods for Accretive Variational Inequalities over the Set of Common Fixed Points of Nonexpansive Semigroups

Optimization (ISI)

Ng.T.T. Thủy, P.T. Hieu, and J.J. Strodiot

Published online: 29 March 2016

10

Steepest-descent Krasnosel'skii-Mann algorithm for a class of variational inequalities in Banach spaces

Journal of  Fixed Point Theory and Applications (ISI)

Ng. Buong, V.X. Quynh, Ng.T.T. Thủy

Published online: 12 May 2016

11

New inequality-based approach to passivity analysis of neural networks with interval time-varying delay 

Neurocomputing (ISI)

M.V. Thuận, H. Trinh and L.V. Hien

194: 301-307 (2016)

12

An algorithm for a class of split feasibility problems: application to a model in electricity production

Mathematical Methods of Operations Research (ISI)

L.H. Yen, L.D. Muu and Ng.T.T. Huyền

Published online: 23 June 2016

13

Abstract random linear operators on probabilistic unitary spaces

J. Korean Math. Soc.(ISI)

T.X. Quý, D.H. Thang and N. Thinh

53(2): 347–362 (2016)

14

Beta extensions and cuspidal types for p-adic spin groups

Manuscripta mathematica (ISI)

Ng. V. Định

Published online: 11 July 2016

15

An iterative method for equilibrium, variational inequality, and fixed point problems for a nonexpansive semigroup in Hilbert spaces

Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (ISI)

Ng.T.T. Thủy

38(1): 113-130 (2015)

16

Differential Stability Of Convex Optimization Problems Under Inclusion Constraints

Applicable Analysis (ISI)

D. T. V. An and N. D. Yen

94: 108-128

(2015)

17

Viscosity approximation method with Meir-Keeler contractions for common zero of accretive operators in Banach spaces

Fixed Point Theory and Applications (ISI)

J.K. Kim and T.M. Tuyên

DOI: 10.1186/s13663-014-0256-3

(2015)

18

Identification of nonlinear heat transfer laws from boundary observations

Applicable Analysis (ISI)

Đ.N. Hào, B.V. Hương, P.X. Thành, D. Lesnic

94(9): 1784-1799

(2015)

19

Hilbert coefficients and partial Euler-Poincaré characteristics of Koszul complexes of d-sequences

Journal of Algebra (ISI)

D.T. Cuong, P.H. Nam

441: 125-158

(2015)

20

Some characterizations of pseudo Cohen-macaulay modules,

J. Algebra Its Applications (ISI)

L.T.T. Nhàn and N.Q. Chinh

14(10): 1550142

(2015)

21

On some Hasse principle for Homogeneous Space of Algebraic Groups over Global Fields of Positive Characteristic

Proc. of the Steklov Ins. Math. (ISI)

Ng.T. Ngoan,

Ng.Q. Thang

292: 171-184

(2016)

22

Regularization Methods and Iterative Methods for Variational Inequality with Accretive Operator

Acta Mathematica Vietnamica (Scopus)

Ng.T.T. Thủy

41(1): 55-68 (2016)

23

A quasi-residual principle in regularization for a common solution of a system of nonlinear monotone ill-posed equations

Russian Mathematics (Scopus)

N. Buong, T.T. Huong, Ng.T.T. Thủy

60(3): 47-55 (2016)

24

A quasi-residual principle in regularization for a common solution of a system of nonlinear monotone ill-posed equations

Russian Mathematics (Scopus)

Ng. Buong, T.T. Huong, and Ng.T.T. Thủy

60(3): 47-55 (2016)

25

Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces

Vietnam. J.  Math. (Scopus)

P.T. Hieu and Ng.T.T. Thủy

Published online: 18 December 2015

26

Newton-Kantorovich iterative regularization and generalized discrepancy principle for nonlinear ill-posed equations involving accretive mappings

Russian Math. (Scopus)

Ng.Buong, Ng.D. Nguyen, and Ng.T.T. Thủy

59(5): 32-37 (2015)

27

Explicit iteration methods for a class of variational inequalities in Banach spaces

Russian Math. (Scopus)

Ng. Buong, Ng.T.H. Phuong, and Ng.T.T. Thủy

59(10): 16-22 (2015)

28

Determination of a time-dependent term in the right-hand side of linear parabolic equations

Acta Mathematica Vietnamica (Scopus)

N.T.N. Oanh and B.V.  Hương

41(2): 313-335

(2015)

Thanh Sơn - Khoa Toán - Tin

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh