Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG

Ngày đăng: 28/10/2018

- Thời gian: 14h30, thứ Hai, ngày 29/10/2018.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Toán - Tin, Phòng 214, Tòa nhà Hiệu Bộ Trường Đại học Khoa học.

- Người báo cáo:  TS. Dương Thị Việt An, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

- Tên báo cáo:  Differential Stability of Convex Optimization Problems with Possibly Empty Solution Sets (Tính ổn định vi phân của bài toán quy hoạch lồi trường hợp tập nghiệm của bài toán có thể rỗng)

- Tóm tắt: This paper studies differential stability of infinite-dimensional convex optimization problems, whose solution sets may be empty. By using suitable sum rules for epsilon-subdifferentials, we obtain exact formulas for computing the epsilon-subdifferential of the optimal value function. Several illustrative examples are also given.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh