Tin Seminar

SEMINAR CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG (Tiếp)

Ngày đăng: 14/09/2021

Phương pháp (stochastic) gradient descent.

- Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 09 năm 2021

- Hình thức: Online 

- Người báo cáo: TS. Nguyễn Thanh Sơn, Khoa Toán – Tin, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

- Tên báo cáo: Phương pháp (stochastic) gradient descent. 

- Tóm tắt báo cáo: Trong báo cáo này, chúng tôi sơ lược lại một số khái niệm của bài toán tối ưu không ràng buộc; giải thích, trình bày chi tiết phương pháp tối ưu gradient descent (GD) cùng thuật toán và ví dụ với Python. Phương pháp stochastic gradient descent, có thể coi là một biến thể của phương pháp GD cho các bài toán trong khoa học dữ liệu, cũng được giới thiệu.

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh